Dla Rodziców

Informacja Dla Rodziców – Rok Szkolny 2022/2023   Zapraszamy.

Zebrania grupowe z rodzicami  odbędą się 29.08.2022r o godz.16:00 w poszczególnych salach:

Gr I – 3 latki „Milusie” sala nr4. Nauczycielki: Pani Agnieszka Garboś, Pani Izabela Ziętek.

Gr.II – 4 latki „Mądrusie” sala nr3 . Nauczycielki Pani Marzanna Barańska, Pani Ewa Mackiewicz.

Gr.III- 5 latki ” Pracusie” sala nr8. Nauczycielka Pani Anna Kamińska, Nauczycielki wspomagające Pani Agnieszka Garboś, Pani Marzanna Barańska.

Gr.IV – 6 latki „Ważniaki” sala nr9 .Nauczycielki: Pani Barbara Leonowicz, Pani Karolina Romanowska.

Gr V – 5-6 latki „Zuchy” sala nr10. Nauczycielki: Pani Wanda Piechura, Pani Gabriela Ślusarska.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

Przedszkole jest nieczynne  do 26 kwietnia, nie pobieramy opłat za przedszkole za kwiecień, jeżeli coś się zmieni to powiadomimy telefonicznie lub e- mailem grupowym.

OGŁOSZENIE

Informacje dotyczące zakwalifikowania/niezakwalifikowania się dziecka do przedszkola możecie Państwo sprawdzić już od 24 marca br poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie http; naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jawor

bądź przez kontakt telefoniczny z przedszkolem     768702847, 695252295  e-mail  przedszkole@krasnoludek.net.pl

24.03.2020r w przedszkolu jest opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Publicznego nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze. Potwierdzenie woli przyjęcia proszę wykonać  w terminie 25.03.2020- 31.03.2020 poprzez     e-mail – przedszkole@krasnoludek.net.pl lub tel. 768702847, 695252295.

OGŁOSZENIE

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w formie elektronicznej

jawor.przedszkola.vnabor.pl

zarejestruj się i wypełnij formularze , wydrukuj , podpisz i dostarcz do przedszkola pierwszej preferencji

termin : 02.03.2020- 13.03.2020

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 263.2020
Burmistrza Miasta Jawor
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
§1
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                                                                                                                               Z up. BURMISTRZA Ewelina Szynkler ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 263.2020
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jawor.

Od dnia Do dnia    Harmonogram czynności
31.01.2020 r.  Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej

24.02.2020r.  -28.02.2020 r.   Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.   Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
24.03.2020 r.    Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
25.03.2020 r. 31.03.2020 r        Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (zawieranie umów)
03.04.2020 r.          Opublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
15.05.2020 r. 15.06.2020 r.
Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
16.06.2020 r.  22.06.2020 r.          Prace Komisji Rekrutacyjnej.
25.06.2020 r.          Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
26.06.2020 r.-  30.06.2020 r.     Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (zawieranie umów).
02.07.2020 r.        Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 263.2020
Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor.
 Od dnia   Do dnia Harmonogram czynności

31.01.2020 r.      Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
09.03.2020 r. –13.03.2020 r. Składanie w szkole podstawowej podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.
16.03.2020 r.20.03.2020 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej, (przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe)
25.03.2020 r.  Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
26.03.2020 r.31.03.2020 r    Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
03.04.2020 r.    Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA – nabór uzupełniający
03.08.2020 r. –10.08.2020 r.    Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
11.08.2020 r.   11.08.2020 r.   Prace komisji Rekrutacyjnej.
12.08.2020 r.   Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
13.08.2020 r.  14.08.2020 r.   Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
17.08.2020 r.    Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Ogłoszenie naboru „ Główny Księgowy”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ GŁÓWNY KSIĘGOWY” W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR2 „ AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Publicznym nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul. Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor

Stanowisko pracy: Główny księgowy

wymiar czasu pracy 1/2 etatu

1.Wymagania niezbędne;

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych.
 3. Zaświadczenie o niekaralności z KRK( Sąd Legnica).
 4. Spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 pkt.2 i3 oraz ust.3 pkt 2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1260),
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości budżetowej;2.ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości budżetowej,
 6. Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera , zwłaszcza w zakresie narzędzi biurowych ( Ms Office) oraz programów VULCAN ( FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, PłATNIK, KADRY).

2.Wymagania dodatkowe:

   1. Znajomość ustaw ; o pracownikach samorządowych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie oświaty- Karta Nauczyciela, prawo oświatowe, fundusz socjalny – ZFŚS .
   2. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność,umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole, zdolności analityczne oraz kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.
 1. Warunki pracy:1. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul.J.Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor,2. Zatrudnienie na 1/2 etatu, pokój administracji dwuosobowy.3. Praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych,4. Praca w godz. 9:30 – 13:30, 4 godz. przez 5 dni w tygodniu , (20 godz. tyg.)5. U pracodawcy utworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:1.Prowadzenie księgowości i rachunkowości jednostki.2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
    1. zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    2. kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
   1. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
   2. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do Urzędu Gminy Jawor , po zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola,z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie.
   3. Opracowanie zasad sporządzania , przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
   4. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
   5. Współdziałanie z bankiem, Urzędem Skarbowym, ZUS,
   6. Szczegółowe analizowanie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
   7. Księgowanie dokumentów księgowych w systemie komputerowym.
   8. Uzgadnianie zapisów księgowych na poszczególnych kontach syntetycznych i analitycznych oraz dokonywanie analiz obrotów i sald na poszczególnych kontach księgowych i kontrahentów.
   9. Dokonywanie wpisów przychodów i rozchodów środków trwałych i sprzętu , podlegające ewidencji analitycznej w elektronicznych księgach inwentarzowych.
   10. Współdziałanie z Dyrektorem Przedszkola i Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania projektu budżetu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.
   11. Przygotowanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.
   12. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
   13. Wystawianie not obciążeniowych.
   14. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
   15. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
   16. Prowadzenie ewidencji kosztów.
   17. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Przedszkola.
   18. .Organizowanie inwentaryzacjo środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
   19. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
   20. Sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
   21. Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji.
   22. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez systematyczne przyswajanie obowiązujących przepisów.
   23. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
   24. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola i Skarbnika Gminy.

28. Przestrzeganie przepisów prawa.

  1. Wymagane dokumenty:1. List motywacyjny2. Życiorys(CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.3. Kwestionariusz osobowy4. Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był

karany za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz, że

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne , o treści:

„ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw

publicznych, nie byłem/am skazany/a prawomocnych wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo

skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”

    1. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach: kserokopiedyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

DOKUMENTY APLIKACYJNE

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018r, poz, 1000).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Z 2018r, poz. 1260). Oświadczenie powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem , że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesami rekrutacji do pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Przedszkola lub doręczone listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia

08.08.2019r. Na adres

Przedszkole Publiczne nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze

ul. J.Piłsudskiego 14

59-400 Jawor

w zaklejonych kopertach zaopatrzonych w adres zwrotny z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Przedszkola Publicznego nr2 „ Akademia Krasnoludków” w Jaworze ) nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym nr „ Akademia Krasnoludków” w dniu 09.08.2019. o godz 12:00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP przedszkola www.krasnoludek.net.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoby , które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym e- mailem lub telefonicznie poinformowane.

Osoby , które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym e – mailem lub telefonicznie poinformowane.

Zatrudnienie wybranego kandydata odbędzie się na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów po skończonej rekrutacji nie są odsyłane.

Dokumenty aplikacyjne osób , które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne osób , które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego etapu i których nazwiska zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane , zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76/870 28 47

Kwestionariusz osobowy do pobrania

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię ( imiona) i nazwisko ……………………………………………….

2. Imiona rodziców …………………………………………………………….

3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………..

4. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………

5. Miejsce zamieszkania( adres do korespondencji)…………………………………………………………

6. Wykształcenie………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

( zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lu data rozpoczęcia w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

( wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9.Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.Oświadczam , że dane zawarte w pkt. 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria………nr………..

wydanym przez ………………………………………………………………………………. lub innym dowodem tożsamości.

…………………………………………………… …………………………………..

(miejscowość data) ( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

OGŁOSZENIE 

17.06.2019 o godz.15:30,sala nr4 odbędzie się zebranie rodziców dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od 1 września 2019. W porządku; informacja dyrektora, spotkanie z nauczycielkami poszczególnych oddziałów. zapraszamy.

INFORMATOR DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE

Od 25 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych

i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 na terenie miasta Jawora na rok szkolny 2019/2020, adres strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/jawor/

Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jaworze na rok szkolny 2019/2020

Punkty naboru do miejskich przedszkoli, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w gminie Jawor:

Lp.

Nazwa

Adres

1.Przedszkole Publiczne nr 2 Akademia

Krasnoludków

ul. Józefa Piłsudskiego 14,

59-400 Jawor

2.Przedszkole Publiczne nr 4ul. Fryderyka Chopina 10,

59-400 Jawor

3.Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego

nr 4

ul. Romana Dmowskiego 5,

59-400 Jawor

4.Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia

Puchatka

ul. Stanisława Moniuszki 8,

59-400 Jawor

5.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

nr 4

ul. Starojaworska 82, 59-400

Jawor

1. WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM

25 marca – 8 kwietnia 2019 r. – przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Jawora,

9 kwietnia 2019 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

15 kwietnia 2019 r. – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach, rusza procedura odwoławcza,

od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

26 kwietnia 2019 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice za

pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

29 kwietnia – 7 maja 2019 r. – złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Jawora.

9 maja 2019 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 10 maja 2019 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach.

od 10 maja do 13 maja 2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

14 maja 2019 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji.

Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu

sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu

w siedzibie placówki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

 1. W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jawora, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

 1. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Jawora mogą być przyjęci do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, jeżeli Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

DZIECI 3 – 5 letnie (rok urodzenia 2016 – 2014)

Od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2013)

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2013 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Jawora będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach lub oddziale przedszkolnym przy szkole publicznej .

W procesie rekrutacji możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

1. KRYTERIA REKRUTACJI

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Jawora.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych na terenie miasta Jawora) niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),

  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 3) i 4) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

   1. oryginału,

   2. notarialnie poświadczonej kopii,

   3. odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 kpa,

   4. odpisu lub wyciągu z dokumentu,

   5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez prawnego opiekuna kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w Uchwale Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Nr

Kryterium

Ilość

punktów

Dokumenty potwierdzające

spełnienie kryterium

1

Rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje

pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

10

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem)

o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik do uchwały Nr XXXVIII/233/2017)

2Matka (opiekun prawny dziecka lub

osoba sprawująca pieczę zastępczą

5

nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w

trybie dziennym.

3Ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w

trybie dziennym.

5

4Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w

którym odbywa się nabór).

5

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.

Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 2. może zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie tych okoliczności,

 3. w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych

o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

 1. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE:

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

 2. proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,

 3. we wniosku nie wpisuje się przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. przedszkola niepubliczne),

 4. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie papierowej i podpisany składa się WYŁĄCZNIE w przedszkolu pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednej placówki,

 5. w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, kandydat otrzyma 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w wybranym przedszkolu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 1. proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/jawor/

 2. stworzyć listę preferencji placówek,

 3. wypełnić pozostałe pola formularza,

 4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych i dodatkowych,

 5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru,

 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu.

Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,

 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

 • adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,

 • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

WAŻNE:

Administratorem danych osobowych na czas trwania rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe.

INFORMACJA

Rekrutacja do Przedszkola  na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w formie elektronicznej  25 marca 2019 r.  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.  Pozdrawiam dyrektor przedszkola Krystyna Korybska

INFORMACJA

Kalendarz Imprez Przedszkolnych rok szkolny 2018/2019. 

 1. Akademia Rozpoczęcia Roku Szkolnego – 3.09.2018 godz.12:00 , ogród przedszkolny
 2. Pożegnanie Lata” – „ Dzień Przedszkolaka” – 20.09.2018, godz. 11:00 , ogród przedszkolny.
 3. Imieniny „Akademii Krasnoludków” – 02.09.2018, godz.15:15 ,ECMEN.
 4. Akademia „Dzień Edukacji Narodowej”- 12.10.2018 ,  godz.10:00,sala nr 10
 5. Święto Pieczonego Ziemniaka” – 19 .09.2018 godz. 11:00 , ogród przedszkolny
 6. Akademia „ Narodowe Święto Niepodległości” – 09.11.2018, godz 11:00, sala nr9
 7. Mikołajki – 06.12.2018 godz.10:00 , sala nr 10.
 8. Spotkania Wigilijne w poszczególnych grupach 17-21.12.2018 godz 15:15
 9. Bal Karnawałowy na przełomie stycznia – lutego 2019 godz 10:00, ECMEN
 10. Dzień Babci i Dziadka” w poszczególnych grupach 21-22 01.2019, godz.11:00 w salach
 11. Powitanie wiosny – 21 marzec 2019, godz:11 – ogród przedszkolny
 12. Turniej Wiedzy „ Dbajmy o swoje zdrowie” – kwiecień 2019, godz:11 :00, ogród przedszkolny
 13. Festyn rodzinny ( Dzień Mamy, Taty i Dzień Dziecka) maj – czerwiec 2019, 15 :15, ogród przedszkolny
 14. Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa – czerwiec 2019 godz: 11:00 ogród przedszkolny
 15. Zakończenie Roku Szkolnego – czerwiec 2019 ,

Terminy niektórych uroczystości przedszkolnych mogą się trochę zmienić w zależności od prognozy pogody , sytuacji grupowych,uzgodnień z rodzicami. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.Większość imprez odbywa się w ogrodzie przedszkolnym.

INFORMACJA

Dnia 05.09.2018r o godz.16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Spotkanie ogólne w sali nr3. Po informacji Pani dyrektor , spotkania grupowe z nauczycielkami.

Informacja

Spotkanie adaptacyjne dla dzieci urodzonych w 2015r  zaplanowane na dzień 30,31 lipiec 2018r zostało                 przeniesione na dzień 29,30 sierpień 2018r  godz.10:00

INFORMACJA

Dnia 14.06.2018 o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola i (uczęszczających)  rok szkolny 2018/2019r

Porządek spotkania:

 1.  Informacje organizacyjne – spotkanie ogólne z dyrektorem  sala nr 3
 2.  Spotkanie z nauczycielami grup.

WYDAWANIE WNIOSKÓW ZAPISU DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2018/2019 ROZPOCZNIE SIĘ

9 marca 2018r  w godzinach pracy przedszkola (7-16)

Terminy rekrutacji określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 899.2018 Burmistrza Miasta Jawora

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 899.2018

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 21 lutego 2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.03.2018 r. –

23.03.2018 r.

7.05.2018 r. –

11.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.03.2018 r.

14.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 30.03.2018 r.

do 17.05.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2018 r.

do 05.04.2018 r.

do godz. 15:00

od 18.05.2018 r.

do 23.05.2018 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 6.04.2018 r.

do 25.05.2018 r.

Kryteria przyjęcia  pozostały takie same jak w rok szkolnym 2017/2028. Czytaj poniżej.

Kryteria ustawowe  -Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r poz 59)

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych
miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów.

Uchwała Nr XXXVIII/2333/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2017r  w sprawie określenia    kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje
pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym.
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów,
2) matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
3) ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) –
5 punktów.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad
dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2) dane zawarte w pkt. 4 potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki.

OGŁOSZENIE

Pracowity poniedziałek 16. 10. 2017 r

 1. Koncert  Młodych z  Filharmonii Jeleniogórskiej godz. 9:15 -10:00
 2. Wykonanie zdjęć dzieciom  do kalendarza na rok 2018. Wykup kalendarza w grudniu nieobowiązkowy.
 3. Święto Pieczonego Ziemniaka  godz.12:00 – 13:45. Zabawy i gry w roli głównej ” Ziemniak”, ognisko, tańce i piosenki, wystawa stworków ziemniaczanych wykonanych przez dzieci z rodzicami. Zapraszamy.

INFORMACJA

 Dyrektor przedszkola Publicznego nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 15:00 do 16:30.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  20.06.2017r  o godz.16:00  w Przedszkolu Publicznym nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze , ul. J.Piłsudskiego 14 odbędzie się spotkanie z rodzicami. Przekazanie informacji na temat organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami poszczególnych oddziałów. Serdecznie zapraszamy. Dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.

INFORMACJA

Na posiedzeniu Rady Miasta 29.03.2017r została podjęta uchwała w sprawie kryteriów i terminu rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

 Termin  rozpoczęcia rekrutacji to 14  -21 kwiecień 2017

Wnioski o przyjęcie dziecka  na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać w przedszkolu ( w pomieszczeniu nr 1- gabinet dyrektora bądź nr 2 -pokój nauczycielski)  Wniosek można wypełnić na miejscu .Przy wypełnieniu wniosku oprócz podstawowych danych należy wpisać PESEL dziecka. Przedszkole jest czynne 6:30- 16:00.                        Załącznik nr 1                                                                                                    do Zarządzenia Nr 605.2017                                                                           Burmistrza Miasta Jawora  z dnia 17 marca 2017 r.                                    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2017 -21.04.2017 r.

01.06.2017 – 08.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 26.04.2017 r.

do 13.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 27.04.2017 r.

do 14.06.2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 04.05.2017 r.

do 26.06.2017 r.

Kryteria ustawowe  -Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r poz 59)

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych
miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów.

Uchwała Nr XXXVIII/2333/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2017r  w sprawie określenia    kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje
pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym.
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów,
2) matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
3) ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów,
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) –
5 punktów.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad
dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia,
2) dane zawarte w pkt. 4 potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.
§ 4. Traci moc uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor (Dz.
Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 2010).

INFORMACJA

Nie będzie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 z powodu braku miejsc.

DEKLARACJA RODZICÓW

Na podstawie art.20 w ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r .poz.2156 z późn. zm.). informuję

 że rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017   został wyznaczony od dnia 15. 02. 2016 r do dnia  22. o2. 2016 r

Proszę o przestrzeganie terminu. Z poważaniem dyrektor przedszkola.

Zarządzenie Nr 335.2016

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1942) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 335.2016

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 -31.03.2016 r.

13.06.2016 – 17.06.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

do 06.04.2016 r.

do 21.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 15.04.2016 r.

do 22.06.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 25.04.2016 r.

do 28.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 27.04.2016 r.

do 30.06.2016 r.

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 335.2016

Burmistrza Miasta Jawora

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 -04.04.2016 r.

09.05.2016 – 27.05.2016 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

do 31.03.2016 r.

do 01.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy

01.04.2016 r.

01.06.2016 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 08.04.2016 r.

do 02.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 26.04.2016 r.

do 03.06.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 02.05.2016 r.

do 10.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 05.05.2016 r.

do 31.08.2016 r.

ZAPRASZAMY

Rodziców   dzieci  przyjętych na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola  Publicznego Nr 2″ Akademia Krasnoludków” w Jaworze   na  zebranie , które odbędzie się w przedszkolu w dniu 08.06.2015 o godz. 15:30. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.                                                                              

ZAWIADOMIENIE

Od 02.03.2015  rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w kancelarii. Składanie wniosków będzie trwać do 31. 03. 2015 r. .Zapraszamy.

 W ramach V Krajowej Konferencji – Samorządy RP dla Jana Pawła II „Święty Jan Paweł II Patronem i Honorowym Obywatelem Polskich Samorządów”

  w  przedszkolu odbędzie się 26.09.2014 o godz. 11:30 ,  program słowno – muzyczny  ” Jesteś w moim sercu” .  Zapraszamy.

UWAGA RODZICE

Zebranie organizacyjne.

Zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego Nr2 „Akademia Krasnoludkow ” w Jaworze, na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się 09.06.2014r. o godzinie 15:15 w sali Nr4.  Serdecznie zapraszamy rodziców. Z poważaniem dyrektor przedszkola.

UWAGA RODZICE

Kryterium kolejności zapisu nie będzie brana pod uwagę.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK 2014/2015

Wnioski zapisu dziecka do przedszkola ( tylko dla dzieci , których rodzice zapisują poraz pierwszy) będą wydawane 03.03.2014r   do 31.03.2014  od godz. 7:00 do 16:00 w kancelarii przedszkola- dyrektor, w tym samym terminie składanie wniosków.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola otrzymają deklaracje potwierdzające kontynuację. Termin złożenia deklaracji do 24.02.2014r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( tablica ogłoszeń w przedszkolu)  do 22.04.2014 do godz.15:00

Potwierdzenie przez kandydata( rodzica dziecka) woli przyjęcia od 23.04.2014 do 30.04.2014 do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 08.05.2014 do godz.15:00

Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka , do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kadydatów nieprzyjetych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, do 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy  do 7 dni od terminu otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rostrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, do 7 dni otrzymania odwołania.

Nowe kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.  Zmiany w ustawie oświaty podpisane przez Prezydenta 18 grudnia 2013r

Art.20 c.     1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniajacych warunek o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego , na pierszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata ;  ( oświadczenie rodziców , troje i więcej dzieci))

2) niepełnosprawność kandydata, ( orzeczenie o niepełnosprawności)

3 ) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata: ( orzeczenie o niepełnośprawności)

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; ( orzeczenie o niepełnosprawności)

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; ( orzeczenie o niepełnosprawności)

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego, inny akt lub oświadczenie)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą…)

3. Kryteria, o których mowa w ust.2 mają jednakową wartość.

Dodatkowe kryteria:

1. Matka/opiekun prawny dziecka pracująca .                                                                                                                                                                 

 2. Ojciec/ opiekun prawny dziecka pracujący.

3.Rodzeństwo dziecka uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr2 ” Akademia Krasnoludkow” w Jaworze

Druki oświadczeń do wypełnienia otrzymacie Państwo wraz z wnioskiem przyjęcia  dziecka do przedszkola.

 – oświadczenie, że dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci)

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

– oświadczenie o zatrudnieniu matki, ojca,

-oświadczenie że rodzeństwo uczęszcza  do Przedszkola Publicznego Nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze

Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się w przedszkolu  w dniu 10.06.2013 o godz.16:00. Zapraszamy.

ZAPISY DZIECI  DO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR2 „AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE

 Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 rozpoczynają się 1 marca 2013r. Karty Zgłoszenia  będzie wydawać dyrektor lub upoważniona nauczycielka, od godziny 6:30 – 16:00. Karty zgłoszeniowe rodzic wypełnia na miejscu. Oprócz danych podstawowych należy wpisać PESEL dziecka.  Rekrutacja będzie trwać do 30 kwietnia 2013r.  Wyniki rekrutacji będą znane 7 maja 2013r. Do grupy trzylatków przyjmujemy dzieci urodzone 2010r. Możemy zapisać tylko 25 dzieci. W innych grupach nie przywidujemy  dodatkowych przyjęć. Sytuacja może się zmienić jeżeli rodzice zdecydują się zapisać dzieci 6 letnie do szkoły( dzieci ur.2007r.) Dzieci urodzone w 2008r. w roku szkolnym 2013/2014 mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów czynnych  9 godzin. Każdy ma prawo  złożyć kartę zapisu dziecka do przedszkola, jednak trzeba mieć świadomość , że dziecko może być  nie przyjęte z braku miejsc.

Dnia 21.09.2012r  o godz. 11:00 w ogrodzie przedszkolnym odbędzie się  impreza dla dzieci „Pożegnanie Lata”. Będziemy gościć również dzieci z jaworskich przedszkoli. Serdecznie zapraszamy rodziców. 

Uwaga : Od 01.01.2012 w przedszkolu zmiana konta bankowego  . Obsługę bankową prowadzi BGŻ.

Opłatę miesięczną za świadczenia należy wpłacać na konto: 57 2030 0045 1110 0000 0218 7690

opłatę za wyżywienie  na konto: 44 2030 0045 1110 0000 0218 7730

ZAPROSZENIE

Zapraszam Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na  rok szkolny 2011/2012 na spotkanie, które odbędzie się 08.06.2011 o godz.15:30 w sali Nr3. Z poważaniem dyrektor przedszkola Krystyna Korybska.

Uwaga Rodzice!

Zapisy dzieci na rok szkolny 2011/2012 rozpoczną się  01.03.2011r w kancelarii przedszkola, pokój Nr1. Należy pobrać kartę zapisu i wypełnić. Do danych podstawowych, będzie też potrzebny PESEL dziecka.Kancelaria przez pierwszy tydzień marca będzie czynna 7-16. W pozostałe dni  8- 15. Miejsc jest niewiele, przy założeniu, że dzieci już uczęszczające do przedszkola, zostaną przyjęte (95 dzieci). Pozostanie dla dzieci urodzonych w 2008r. – 25 miejsc, dla 2005/2006- 5 miejsc.

Rekrutacja będzie trwała do 30 kwietnia 2011r. Wyniki rekrutacji będą wiadome 05.05.2011r.

Przerwa wakacyjna

Przedszkole Publiczne Nr2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze w miesiącu sierpniu 2010r jest nieczynne. Dyżur pełni Przedszkole Publiczne Nr4 w Jaworze ul. Chopina .  Rodzice , którzy zapisali dzieci do przedszkola dyżurującego, opłaty za przedszkole dokonują w tym przedszkolu.

ZEBRANIE

Dnia 08.06.2009r o godz.15:30  odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2009/2010.  Zebranie odbędzie się w przedszkolu w sali Nr3. Serdecznie zapraszam .

Szkoły i Przedszkola Powiatu Jaworskiego

Przedszkole Publiczne Nr2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze zaprasza do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moje zdrowie w moich rękach”. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli i kl.”0″ szkoły podstawowej. Format pracy A-4, technika dowolna, praca indywidualna z metryczką: imię i nazwisko autora, adres przedszkola-szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Dopuszczalnie 10 prac z jednej placówki. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć do dnia 31.03.2009r. do Przedszkola Publicznego Nr2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul. Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor. Z nadesłanych prac  w przedszkolu będzie zorganizowana wystawa z Okazji Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2009r. Ponadto autorzy najlepszych prac, wybranych przez komisję, otrzymają nagrody i dyplomy na imprezie przedszkolnej „Dbajmy o swoje zdrowie” zaplanowanej w dniu  27.04.2009r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty został uchwalony przez Sejm 23.01.2009r. Zgodnie z projektem przez trzy kolejne lata decyzję o posyłaniu sześcioletniego dziecka do szkoły będą podejmowali rodzice. Od 1 września 2012 roku do szkoły obowiązkowo trafią już wszystkie sześciolatki. Zamiar posłania sześciolatka do szkoły w roku szkolnym 2009/2010, rodzice powinni zgłosić w rejonowej szkole do 31 marca 2009r.

„Wielki Bal Księżniczek”- zabawa karnawałowa dla naszych przedszkolaków odbędzie się 04.02.2009r. w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa ul Parkowa. Bal będzie trwał od godz. 10:00 – 13:30 . Prosimy rodziców o przygotowanie stroi dla dzieci i zapraszamy na bal.

Zapisy dzieci na rok szkolny 2009/2010 rozpoczynają się 02.03.2009r. i trwają do 30.04.2009r. W kancelarii przedszkola należy pobrać wniosek i wypełnić. Jeżeli będzie więcej chętnych niż miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna ustali, które dzieci zostaną przyjęte do przedszkola. 12.05.2009r. można uzyskać informacje  u dyrektora przedszkola, o wynikach rekrutacji. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola są opisane na zakładce” Dla Rodziców”,  naszej strony internetowej.