Wizytacja Kuratorium Oświaty

W roku szkolnym 2007/2008 w Planie Nadzoru Pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, nasze przedszkole było wytypowane do wizytacji. Wizytacje odbywają się co 5 lat przez organ sprawujący nadzór nad przedszkolem.
Pani mgr I. Benroth St. Wizytator Kuratorium Oświaty 31.01.2008 zapoznała radę pedagogiczną z harmonogramem wizytacji, która rozpoczęła się 04.02.2008 i trwała do 08.02.2008r. Dziś tj. 21.02.2008 o godz.17:00, na posiedzeniu rady pedagogicznej Pani Wizytator przedstawiła wnioski powizytacyjne, które podkeśliły bardzo dobre funkcjonowanie przedszkola, wysoką jakość pracy dydaktyczno- wychowawczej i profesjonalny nadzór Pani dyrektor. Żadnych zaleceń. Jesteśmy szczęśliwe. Dziękujemy.