Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 2 „ Akademia Krasnoldków” w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.krasnoludek.net.pl  Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludów” w Jaworze .

Data publikacji strony internetowej: [ 2018-01-12 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-07-21 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-25 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [Krystyna Korybska dyrektor przedszkola , przedszkole@krasnoludek.net.pl]. Kontaktować takżę można  dzwoniąc na numer telefonu [ 76 870 28 47 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzi wejście po schodach, bezpośrednio do holu przedszkola .Z holu bezpośrednie wejście do kancelarii dyrektora przedszkola.
  2. W budynku nie ma windy ani platform przyschodowych. Budynek Przedszkola jest dostępny wyłącznie dla osób nie korzystających z wózków.
  3. Petenci Przedszkola mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych przy Przychodni Rejonowej ul. J.Piłsudskiego 10, znajdują się po dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, w odległości 100 m od wejścia do budynku przedszkola.
  4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  5. W Przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.