1 września 2020r rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021

1 września 2020r rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Przedszkole jest czynne od 6:30-16:30. Zgodnie z ustaleniami i oświadczeniami rodziców dzieci będą przyjmowane do poszczególnych oddziałów o podanej godzinie. W dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID- 19. Proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady zostały omówione na zebraniach z rodzicami 24.08.2020r. Poniżej aktualne Oświadczenie na rok szkolny 2020/2021

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

”AKADEMIA KRASNOLUDKÓW” W JAWORZE
Oświadczam/y , ( imię i nazwisko rodziców)………………………………………………… ( imię i nazwisko dziecka)……………………..

Godziny pobytu mojego dziecka w przedszkolu od……..do……… od dnia…………………….

Oświadczam/y, że w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
W przypadku zaistnienia w.w sytuacji, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o fakcie dyrektora przedszkola.
Jednocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała  mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka) ……………………………………
każdego dnia przy przyjęciu do przedszkola oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka pod opieką przedszkola.
Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami
Matka …………………………………………………………..
( numer telefonu) *
Ojciec ……………………………………………………………
( numer telefonu) *
Jesteśmy świadomi, że przebywanie na jednej powierzchni łącznie wielu osób w jednym czasie i miejscu, istnieje ryzyko bezobjawowej transmisji wirusa między dziećmi , a także bezobjawowe przechodzenie choroby COVID-19 przez dzieci i przedszkole mimo zachowania reżimu sanitarnego może stać się ogniskiem zakażeń. Jestem/śmy świadoma/mi i ponosimy pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję, oddając dziecko do przedszkola. Oświadczam/my,że zapoznaliśmy się z zasadami pracy przedszkola PP-2 w czasie pandemii COVID-19 Dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………..
( data i podpis rodziców)

* Należy podać numer telefonu, który będzie zawsze aktywny i dostępny w kontakcie przedszkola z rodzicem do szybkiego reagowania w sytuacji zaistnienia objawów chorobowych u dziecka.
Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności .