Lista dzieci przyjętych 07.04.2021

Dnia 7.04.2021 w przedszkolu będzie wywieszona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z COVID-19 od 29.03.2021 do 09.04.2021 Przedszkole Publiczne nr2 ” Akademia Krasnoludków” jest nieczynne. Rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych i porządkowych proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail. Tel. 76 870 28 47, 695 252 295 , e-mail przedszkole@krasnoludek.net.pl . Na wniosek w/w rodziców, przedszkole może być czynne tylko dla tych dzieci. Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2021 Poz.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

24.03.2021 proszę sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Publicznego nr2″ Akademia Krasnoludków” w Jaworze. Jeżeli tak , to proszę wypełnić druk poświadczenia woli , podpisać i dostarczyć do przedszkola.

W przedszkolu na drzwiach będzie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do innej placówki.

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2021 rozpocznie się 02.03.2021- 12.03.2021r w formie elektronicznej. 

Adres dla kandydatów  jawor.przedszkola.vnabor.pl

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i przekazać do przedszkola pierwszej preferencji.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, w terminie 22.02.2021 – 26.02.2021r składają w przedszkolu deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Zarządzenie Nr 538.2021
Burmistrza Miasta Jawor
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
§1
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawora.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 538.2021 Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli
i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jawor.

Od dnia-Do dnia
Harmonogram czynności
29.01.2021 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22.02.2021 r.-26.02.2021 r. Składanie w przedszkolu deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
02.03.2021 r.-12.03.2021 r. Składanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
15.03.2021 r.-19.03.2021 rPrace Komisji Rekrutacyjnej.
24.03.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
25.03.2021 r.- 31.03.2021 r Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
07.04.2021 rOpublikowanie w przedszkolach/szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA  nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
14.05.2021 r.14.06.2021 r. Składanie w przedszkolu wniosków
o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
15.06.2021 r.21.06.2021 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
23.06.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
24.06.2021 r.30.06.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
01.07.2021 r. Opublikowanie w przedszkolach/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dyrektor PP-2 informuje, że od 1 stycznia 2021 nastąpiła zmiana konta bankowego

Za przedszkole wpłacać będziemy na konta:

za wyżywienie 41 8647 0007 0018 3921 2000 0004

za świadczenia rzeczowe 25 8647 0007 0018 3921 2000 0001

Dyrektor PP-2″ Akademii Krasnoludków” w Jaworze informuje że od dnia 23.12.2020- do 31.12.2020 grupy dziecięce będą łączone z powodu małej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, (zgodnie z deklaracją rodziców).Zaplanowane są dwie grupy: 5-6 latki naucz. Pani Ewa i Pani Agnieszka oraz 3 latki i rodzeństwa z starszych grup – naucz. Pani Ania, pracują także pracownicy administracji i 2 pomocniczych. 24.12.2020 jest zadeklarowanych 9 dzieci, będzie jedna grupa. Pozostali pracownicy przebywają na urlopach bądź na L-4.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze, informuje rodziców, dzieci uczęszczających do grupy ” Mądrusie”, że od dnia 14.12.2020 do 24.12.2020 oddział „Mądrusie” – 4 latki jest nieczynny, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną – zachorowania pracowników. Decyzja została podjęta po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego( HDM-IM-032-25/20)

Od dnia 09.12.2020 przyprowadzając dziecko do przedszkola , proszę chipem otworzyć drzwi i wprowadzić dziecko do przedsionka( wiatrołapu) . Dzieci wprowadzamy pojedynczo , zachowując reżim sanitarny . Pracownice odbiorą dziecko , drzwi wejściowe powinny być zamknięte.

Rodzice dzieci, którzy nie posiadają chipu, można zakupić- koszt 8 zł. Szczególnie to dotyczy Rodziców dzieci, którzy rozpoczęli edukację w tym roku szkolnym.

07.12.2020r w Przedszkolu Publicznym nr 2 ” Akademia Krasnoludków” w Jaworze, u jednej z pracownic gr I ” Milusie” stwierdzono koronawirusa – test pozytywny. Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim od 4 grudnia. Proszę o obserwowanie dzieci, w razie oznak choroby proszę nie przyprowadzać dzieci do przedszkola. Pozdrawiam Krystyna Korybska

List DKO do Dyrektorów i Nauczycieli z 2.11.2020 r.