Rekrutacja 2024/2025

Zarządzenie Nr1301.2024 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

§ 1

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawora.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

Od dniaDo dniaHarmonogram czynności
1.2.3.

31.01.2024Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
12.02.202416.02.2024Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
19.02.202429.02.2024Składanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
1.03.20246.03.2024Prace Komisji Rekrutacyjnej.

8.03.2024Opublikowanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
11.03.202415.03.2024Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

19.03.2024Opublikowanie w przedszkolu/szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
25.03.20243.04.2024Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
4.04.20245.04.2024
Prace Komisji Rekrutacyjnej.

8.04.2024Opublikowanie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
9.04.202412.04.2024Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

16.04.2024Opublikowanie w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor

Od dniaDo dniaHarmonogram czynności
1.2.3.

31.01.2024Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym.
REKRUTACJA – terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
4.03.202414.03.2024Składanie w szkole podstawowej podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.
15.03.202422.03.2024Prace Komisji Rekrutacyjnej, (przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

26.03.2024Opublikowanie w szkole podstawowej list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
27.03.20245.04.2024Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

9.04.2024Opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
REKRUTACJA – nabór uzupełniający
6.05.202410.05.2024Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
13.05.202416.05.2024Prace komisji Rekrutacyjnej.

20.05.2024Opublikowanie w szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
21.05.202423.05.2024Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

24.05.2024Opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.