Historia przedszkola

Przedszkole powstało 01.10.1950 r. jako drugie w Jaworze, pod nazwą Przedszkole TPD. Mieściło się w budynku przy ulicy Armii Radzieckiej 3, obecnie ulica J.Piłsudskiego 3. Do przedszkola uczęszczało 60 dzieci. Początki były bardzo trudne. Brakowało zabawek, ręczników, leżaków, podstawowego sprzętu. W sierpniu 1954 przeniesiono przedszkole z budynku przy ulicy Armii Radzieckiej do budynku przy ulicy Legnickiej 12. Było to już przedszkole 4 oddziałowe dla 120 dzieci.W latach 1972 – 1977 stan techniczny budynku przedszkolnego przy ulicy Legnickiej 12 uległ pogorszeniu. Budynek został przeznaczony do kapitalnego remontu. W tym czasie dzięki staraniom władz oświatowych budowano w Jaworze nowoczesne przedszkole przy ulicy Armii Radzieckiej 14( obecnie Józefa Piłsudskiego 14). 14 lutego 1977 r. odbyło się uroczyste przekazanie tego budynku kierownictwu przedszkola, które reprezentowała Pani Eugenia Barańska.

1 września 1985 r. dyrektorem przedszkola zostaje Pani Krystyna Korybska. Dyrektor przejmuje przedszkole w okresie przemian polityczno – gospodarczych kraju . Kontynuuje działania rozpoczęte przez Panią Eugenię Barańską ale jednocześnie podejmuje nowe wyzwania.
W 1989 roku dyrektor Krystyna Korybska zgłosiła udział przedszkola w konkursie Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Legnicy na najbardziej zagospodarowany ogród zabaw dziecięcych. Przedszkole zajęło III miejsce na 12 zgłoszonych placówek z całego województwa.

W styczniu 1991 roku przedszkole zostało objęte ustawą o podziale terytorialnym, w której określono zakres funkcjonowania oświaty w systemie samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Do tego czasu Państwowe Przedszkole Nr 2 podlegało Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Jaworze. W myśl ustawy o systemie oświaty przedszkole zmieniło swój statut i otrzymało nazwę Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jaworze przy ulicy Józefa Piłsudskiego 14.Przez wszystkie lata Dyrektor Krystyna Korybska starała się stworzyć wychowankom najlepsze warunki do zabawy i nauki oraz ukształtować przedszkole na obiekt nowoczesny i w pełni przyjazny dzieciom. Starania te nie ograniczały się jedynie do zabiegów wokół wyposażenia przedszkola. Z równym zaangażowaniem dyrektor poświęciła się pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dopingowała personel do ciągłego kształcenia się i podejmowania trudnych wyzwań. Przyjęto koncepcję przedszkola otwartego, organizując działalność tak, aby najpełniej odpowiedzieć na potrzeby oraz oczekiwania dzieci i rodziców. Dziś personel przedszkola to doskonała kadra pedagogiczna osiągająca sukcesy i ciesząca się uznaniem w środowisku i wśród rodziców swoich wychowanków.

W tym budynku funkcjonuje od 14.02.1977r

budynek

Do realizacji zadań statutowych mamy 4 sale zajęć, 1 salę do zabaw i ćwiczeń ruchowych, kuchnię z zapleczem, kancelarię dyrektora, biuro księgowej, pokój nauczycielski i duży ogród . W przedszkolu każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości .Nauczyciele organizując proces wychowania i nauczania w przedszkolu , dobierają program do możliwości dzieci , wykorzystują wnioski z obserwacji pedagogicznych, preferują zasadę podmiotowości i otwarty styl pracy, stosują zasadę stopniowania trudności i pozytywne motywowanie dzieci do wysiłku.

Baza przedszkola wzbogaciła się w ostatnich latach o nowe zabawki , pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy .

30.09.2000r. odbyła się w przedszkolu uroczystość jubileuszowa 50 Lecie Przedszkola. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, sponsorzy, dyrektorki jaworskich przedszkoli, absolwenci, rodzice, dzieci ,personel przedszkola, byłe pracownice .

Były gratulacje, życzenia , kwiaty i pamiątkowe zdjęcie .

ludzie

Słowa J. Korczaka ,, Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat,, wypowiedziane przez St. Wizytator z Kuratorium Oświaty Panią Reginę Grzywacz towarzyszą nam w codziennej naszej pracy z dziećmi

Przez okres 5 lat od tamtej pamiętnej daty , przedszkole zmieniało się, nauczyciele zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności , wszyscy pracownicy nie szczędzili sił , żeby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców.

01.09.2004r utworzyliśmy oddział dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, czynny od godziny 13:00-18:00. Mamy już 6 oddziałów. Przedszkole jest czynne od 6:30 -18:00

Prowadzimy dodatkowe zajęcia: jęz. angielski, zajęcia na basenie, rytmikę, religię. gimnastykę korekcyjną.

Nasze przesłanie brzmi:

Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku , aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Troszczymy się o to, żeby dzieci chętnie do nas przychodziły, czuły się bezpiecznie i znalazły wśród nas oddanych przyjaciół, opiekunów i nauczycieli a lata spędzone w przedszkolu były dla naszych wychowanków czasem radosnym, przyjemnym, niezwykle barwnym, pełnym przygód i pozytywnych przeżyć.

Nasz program pracy wychowawczo- dydaktyczny realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami.

pracownicy

Od 01.01.2004r prowadzimy samodzielnie księgowość. Organem prowadzącym w dalszym ciągu jest Gmina Jawor. Jesteśmy jednostką samorządową.

30.09.2005r obchodziliśmy Jubileusz 55Lecia przedszkola i nadanie imienia”Akademia Krasnoludków”. Uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim. Wiecej na ten temat w kategorii Z życia przedszkola.

W roku szkolnym 2006/07 pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN i programy własne opracowane przez nauczycielki.
1. Program Co?Po co?Jak? DKOS -5002-26/5 Ewa Słodowik Rycaj realizują dzieci 3-4 latki Milusie.
2.Rośnij z Didasko DKW-4013-10/01 Ryta Folejewska realizują 6 latki gr”0″ Zuchy i Mądrusie.
3.Moje przedszkole DKW-4013-3/01 Czesław Cyrański realizują 6 latki 9 godzinne Ważniaki
i 5 latki Pracusie.
4.ABC..Program wychowania przedszkolnego XXI wieku DKW- 4013-1/00
realizują 3-4-5 latki grupa popołudniowa Sprytki.
5.Dziecięca Matematyka DKW- 4013-5/01 Edyta Gruszczyk -Kolczyńska- program uzupełniający
6.Edukacja Zdrowotna DKW-4013-9/01 Krystyna Kamińska – program uzupełniający.

Programy profilaktyczne własne:
1.1 Gimnastyka korekcyjna
1.2 Rytmika
1.3 Dbaj o swoje zdrowie
1.4 Komputer w przedszkolu
1.5 Program socjoterapeutyczny Jestem ważny
1.6 Program socjoterapeutyczny Dam sobie radę
1.7 Ferie na wesoło
1.8 Czytaj razem z nami przedszkolakami

W październiku 2006r dzięki przychylności władz lokalnych rozpoczął się I etap termomodernizacji przedszkola. W tym roku kalendarzowym będą wymienione okna w całym budynku. Do końca roku szkolnego 2006/2007 budynek zostanie ocieplony i zmieniona zostanie elewacja oraz wymieniona instalacja grzewcza. Na moment wymiany okien czekaliśmy 20 lat.

Już okna mamy. 

Od 1 listopada 2006 r pracuje nas już 22 osoby. 11 nauczycieli i 11 pracowników obsługi.

Pani dyrektor Krystyna Korybska z Panią Basią Leonowicz na szkoleniu „Pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2007 -2013. Może wspólnie z dyrektorkami przedszkoli i Urzędem Miejskim w Jaworze uda się pozyskać środki na polepszenie bazy przedszkoli.Obie Panie myślą : dobrze by było.

Na podstawie art. 9 ust.1 oraz ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U.z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm.) Dolnośląski Kurator Oświaty nadał Pani Barbarze Leonowicz nauczycielce naszego przedszkola stopień nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy naszej koleżance. Mam nadzieję że za przykładem Pani Basi pójdą następne nauczycielki. Oprócz uznania i docenienia pracy nauczycielki jest jeszcze gratyfikacja finansowa. Wynagrodzenie zasadnicze wzrasta średnio o trzysta złotych. Warto zawalczyć.

22.03.2007r godz.15:30 Posiedzenie rady pedagogicznej .Temat rady szkoleniowej Twórcze rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.Zaprosiłyśmy Panie Z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wymieniłyśmy się swoimi doświadczeniami. Poznałyśmy też nową wiedzę na temat twórczego rozwiązywania problemów.Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze. Czas nie był stracony. Chcemy dobrze pracować z dziećmi i dlatego uczymy się całe życie.

Dolnośląski Kurator Oświaty 31.08.2007r nadał Pani dyrektor Krystynie Korybskiej i Pani Ewie Mackiewicz stopień nauczyciela dyplomowanego . 

Pan Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora z dniem 01.09.2007 powierzył funkcję dyrektora Pani Krystynie Korybskiej na następne 5 lat szkolnych. Były gratulacje, kwiaty i życzenia dalszych sukcesów. Pani dyrektor 1.09. 2012 r kolejny raz  powierzono funkcję dyrektora na  5 lat.

Urządzamy wiele uroczystości przedszkolnych.Wspólnie z dziećmi się uczymy i bawimy.”Pożegnanie Lata” ” Święto Pieczonego Ziemniaka”, ” Imieniny Akademii Krasnoludków”,Dzień Edukacji Narodowej” „Mikołajki”  Spotkania Wigilijne” „Dzień Babci i Dziadka” „Powitanie Wiosny”

24.11.2007 Rada Pedagogiczna uczestniczyła w warsztatach doskonalących .Szkolenie odbyło się w Przedszkolu Nr2 w Kamiennej Górze.Wspólnie z radami z przedszkoli z Kamiennej Góry rozszerzyłyśmy swoją wiedzę na temat: ” Projektowanie Uroczystości Przedszkolnych” w korelacji z misją i wizją oraz priorytetami edukacyjnymi przedszkola – wspieranie i promowanie dzieci szczególnie uzdolnionych. Na zaproszenie Pani dyrektor Przedszkola Nr2 w Kamiennej Górze szkolenie prowadziła Pani Mirela Nawrot z Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER z Zabrza. Rozmawiałyśmy też na temat programu ” Optymistyczne Przedszkole” , którego współautorem jest Pani Mirela Nawrot. Nasza rada pedagogiczna rozważa możliwość przystąpienia do programu. Po mimo że był to dzień wolny od pracy nauczyciele chętnie wzięli udział w szkoleniu

Mikołajki -2007r zorganizowałyśmy dla naszych przedszkolaków i dla dzieci z Firmy Digital Domain.

Dolnośląski Kurator Oświaty 31.12.2007r nadał Pani Irenie Mirocha stopień nauczyciela dyplomowanego.Gratulacje.

Po 30 letnim stażu pracy zawodowej, dwie nauczycielki przeszły z dniem 01.01.2008 na emeryturę. Z tej okazji, Pani Mila Sz i Pani Gosia B zaprosiły wszystkich pracowników przedszkola na spotkanie do kawiarni ” Biedroneczka”.

Z dniem 07.01.2008 do pracy na stanowisko nauczyciela przyjmujemy Panią A. Kamińską. Nasze grono pedagogiczne w roku szkolnym 2007/2008 wzbogaciło się o 3 młode nauczycielki.

Pani Agnieszka Kowalczyk – nauczyciel stażysta, Pani Monika Popławska – nauczyciel kontraktowy, Pani Anna Kamińska – nauczyciel kontraktowy. Miłej współpracy.

25.04.2008r wzięliśmy udział w Powiatowej Konferencji ds.Wspierania Uzdolnień. Konferencja odbyła się w Teatrze Miejskim w Jaworze.Organizatorem konferencji była Pani Bogusława Kałużna dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno -Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze Materiały na konferencję, z naszego przedszkola, przygotowała Pani dyrektor Krystyna Korybska przy udziale nauczycielek i przewodniczącego Rady Rodziców Pana Pawła Kurzydło. Na konferencji poznałyśmy sposoby wspierania uzdolnień dzieci przez różne szkoły. O naszych wychowankach my również nie zapominamy. Mamy spore osiągnięcia w tym zakresie.
Jesteśmy przekonane że:
„Wiek przedszkolny jest fundamentem przyszłego życia. Nawet najpiękniejsza budowla zawali się na złych fundamentach”.

01.06.2008 nasza koleżanka, nauczycielka Pani Barbara Leonowicz awansuje na stanowisko dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Pani Agnieszka Kowalczyk 28 lipca uzyskała awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Tytuł nadała Pani Agnieszce Kowalczyk Pani Dyrektor. po spełnieniu wszystkich wymagań i odbyciu stażu.

Pracownicy przedszkola na wycieczce do Pragi- 26.10.2008r.

Wycieczka do Wiednia. Z każdej wycieczki przywozimy miłe wspomnienia. Grupa się integruje i tworzymy jedną rodzinę. Atmosfera jest bardzo ważna w wykonywaniu swoich obowiązków.

dscf7622

dscf7653

dscf7636

dscf7685

dscf7688

dscf7691

dscf7713

dscf7750

dscf7764

dscf7774

dscf7792

dscf7793

Rok szkolny 2011/2012

Nauczycielka Monika Popławska zmieniła miejsce zamieszkania i zaczęła pracować w przedszkolu w Warszawie. Życzymy koleżance wiele sukcesów.

Na miejsce Pani Moniki została zatrudniona Pani Izabella Ziętek- nauczyciel stażysta.Przystąpiliśmy do programu „Zdrowe dzieci- Zdrowa Polska” organizowane przez Stowarzyszenie Barys oraz do Programu Zdrowy Przedszkolak z szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i bezpieczeństwa dzieci.

Doskonalimy się w zakresie ewaluacji wewnętrznej, zespołowego opracowania planu ewaluacji i przeprowadzenia badań w zakresie obszaru 1. Efekty działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności przedszkola. 12.10.2011r zaprosiłyśmy na Radę Pedagogiczną, specjalistkę z tej dziedziny, z firmy C.C. Konsulting.

dsc03369

dsc03377

dsc03374