Rekrutacja do przedszkola 2019/2020

INFORMATOR DLA RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE

Od 25 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych

i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 na terenie miasta Jawora na rok szkolny 2019/2020, adres strony internetowej http://www.nabor.pcss.pl/jawor/

Nabór elektroniczny do przedszkoli publicznych w Jaworze na rok szkolny 2019/2020

Punkty naboru do miejskich przedszkoli, w których dzieci objęte będą wychowaniem przedszkolnym w gminie Jawor:

Lp.

Nazwa

Adres

1.Przedszkole Publiczne nr 2 Akademia

Krasnoludków

ul. Józefa Piłsudskiego 14,

59-400 Jawor

2.Przedszkole Publiczne nr 4ul. Fryderyka Chopina 10,

59-400 Jawor

3.Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego

nr 4

ul. Romana Dmowskiego 5,

59-400 Jawor

4.Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia

Puchatka

ul. Stanisława Moniuszki 8,

59-400 Jawor

5.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

nr 4

ul. Starojaworska 82, 59-400

Jawor

1. WAŻNE DATY W PROCESIE REKRUTACYJNYM

25 marca – 8 kwietnia 2019 r. – przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Jawora,

9 kwietnia 2019 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

15 kwietnia 2019 r. – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach, rusza procedura odwoławcza,

od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

26 kwietnia 2019 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc w przedszkolu, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice za

pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

29 kwietnia – 7 maja 2019 r. – złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z wymaganymi dokumentami od rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Jawora.

9 maja 2019 r. – powołana przez dyrektora przedszkola Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 10 maja 2019 – wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w przedszkolach.

od 10 maja do 13 maja 2019 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie pisemnych potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola od rodziców,

14 maja 2019 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji.

Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu

sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu

w siedzibie placówki.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

 1. W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jawora, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

 1. Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Jawora mogą być przyjęci do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, jeżeli Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

DZIECI 3 – 5 letnie (rok urodzenia 2016 – 2014)

Od 1 września 2017 roku dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.

DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2013)

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2013 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Jawora będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach lub oddziale przedszkolnym przy szkole publicznej .

W procesie rekrutacji możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

1. KRYTERIA REKRUTACJI

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Jawora.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkałych na terenie miasta Jawora) niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),

  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 3) i 4) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

   1. oryginału,

   2. notarialnie poświadczonej kopii,

   3. odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 kpa,

   4. odpisu lub wyciągu z dokumentu,

   5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez prawnego opiekuna kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w Uchwale Nr XXXVIII/233/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

Nr

Kryterium

Ilość

punktów

Dokumenty potwierdzające

spełnienie kryterium

1

Rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje

pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

10

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem)

o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik do uchwały Nr XXXVIII/233/2017)

2Matka (opiekun prawny dziecka lub

osoba sprawująca pieczę zastępczą

5

nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w

trybie dziennym.

3Ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w

trybie dziennym.

5

4Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w

którym odbywa się nabór).

5

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.

Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

 2. może zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie tych okoliczności,

 3. w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych

o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

 1. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE:

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

 2. proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,

 3. we wniosku nie wpisuje się przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. przedszkola niepubliczne),

 4. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie papierowej i podpisany składa się WYŁĄCZNIE w przedszkolu pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednej placówki,

 5. w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, kandydat otrzyma 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w wybranym przedszkolu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 1. proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/jawor/

 2. stworzyć listę preferencji placówek,

 3. wypełnić pozostałe pola formularza,

 4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych i dodatkowych,

 5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru,

 6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu.

Wniosek do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zawiera następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • imiona i nazwiska rodziców dziecka,

 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

 • adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,

 • wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

WAŻNE:

Administratorem danych osobowych na czas trwania rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe.