Nauczyciel dyplomowany

Na podstawie art.9b ust.1 oraz ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr97, poz. 674 ze zm.) Dolnośląski Kurator Oświaty nadał Pani Barbarze Leonowicz stopień nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy koleżance . Mam nadzieję , że za przykładem Pani Basi pójdą pozostałe nauczycieleki. Jest to uznanie mistrzowskiej pracy z dziećmi ale i gratyfikacja finansowa.
Warto podjąć wyzwania.